Mrežna stranica Društva potrošača Međimurja

Električna energija i potrošači

Upravno vijeće ROZP izražava veliku zabrinutost zbog Odluke Vlade o podizanju cijene naknade za obnovljive izvore energije s 3,5 lipa na 10,5 lipa po KWh, posebno načinom donošenja Odluke, koja je donesena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača čl.25. st.1.

koji određuje da tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Kako opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi spada u javne usluge definirane Zakonom o zaštiti potrošača, a time i cijena te javne usluge  Vlada nije tražila mišljenje Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (savjetodavno tijelo iz čl.25. st.1), te je jasno da nije niti donijela Odluku, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Ako Vlada ne poštuje Zakon koji je ona predložila Saboru i njezino resorno ministarstvo je nadležno za implementaciju Zakona o zaštiti potrošača, potrošači nemaju moralne obveze poštivati isti Zakon.

Razvidno je da je Odluka donesene isključivo u korist trgovca, stavljajući potrošačima na teret punjenje fondova HEP-a za obnovljive izvore energije koji je „nejasno“ ispražnjen prije … godina, a da nitko za to nije odgovarao.

Naime, nalazi izvanredne financijske revizije unutar HEP-a još 2010. godine su pokazali da uprava HEP-a pod vodstvom Ivana Mravka nije uplaćivala prikupljenu naknadu za obnovljive izvore energije na račun Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) stvorivši na taj način dug od čak 200 milijuna kuna, a na što je taj novac potrošen može se samo nagađati.  Naknadu prikupljenu od potrošača HEP je trebao proslijeđivati HROTE-u koji bi dalje od tih sredstava financirao povlaštene otkupne cijene električne energije.

Potrošači više ne mogu pristati, a ni financijski izdržati,  da njihovi novčanici budu kasice prasice za pokrivanje posljedice krivih odluka i lošeg poslovanja. Nedvojbeno je da će posljedice poskupljenja koja će uslijediti poskupljenjem električne energije osjetiti svi krajnji korisnici usluga i proizvoda tj. potrošači. 

Prema izjavi Predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Vlada je zatražila njihovo mišljenje, a nejasno je zašto nije zatraženo mišljenje Razvojne organizacije zaštite potrošača /ROZP/ kao saveza udruga za zaštitu potrošača.

Oba navedena saveza imaju svoje predstavnike u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača, koje je potpuno ignorirano u donošenju Odluke o javnoj usluzi koja je od vitalnog značaja za potrošače. 

Pitamo se imaju li potrošači izbor? Prekršeno je po tko za koji puta temeljno pravo potrošača da imaju pravo na pravovremenu i istinitu informaciju, temeljem koje mogu donijeti najpovoljniju odluku za sebe.

Jasno je da su potrošači dovedeni pred „svršen čin“, ali apeliramo da Vladu RH i Sabor RH da Zakone o Odluke od interesa za potrošače više ne donose ignorirajući Zakon o zaštiti potrošača, jer jedna od prioritetnih politika EU (pa bi trebala biti i Hrvatske) je Politika zaštite potrošača, a ovakvi postupci su u najmanju ruku nekorektni u demokratskom društvu.

Podvlačimo da bi interes ROZP i Vlade trebao biti isti, a to je zadovoljan potrošač, jer potrošač je regulator tržišta. Stavljanje potrošača u podređeni i omalovažavajući položaj slabije strane na tržištu, neminovno rezultira da potrošači traže tržišta koja poštuju potrošače, a razvidno je da to nažalost nije hrvatsko tržište.

Podsjećamo da se glas potrošača mora čuti !

Zamjenica predsjednice ROZP
Sanja Keretić

Pristupnica

Slanjem pristupnice slobodno i izričito dajete privolu DRUŠTVU POTROŠAČA MEĐIMURJA kao voditelju zbirke osobnih podataka da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti ISKLJUČIVO za vođenje evidencije članova DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA.

Članarina je godišnja: 30 kn - aktivni, 10 kn . podupirajući, invalidi i umirovljenici s mirovinom manjom od 2.000,00 kn nisu obvezni plaćati članarinu.

 
Plus hosting - banner